Trang chủ

Thể dục thẩm mỹ

Thời trang

Thương hiệu DN

Tôn lợp

Vật liệu XD

Bao bì

Phong thủy

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin

Tin Mới
Thursday, 20/06/2024 |

Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương

5.0/5 (1 votes)

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo qui định của pháp luật; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh Bình Dương, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương

1. Chức năng nhiệm vụ của sở kế hoạch đầu tư tình bình dương

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh Bình Dương tiến hành quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); quản lý đấu thầu; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh Bình Dương và theo quy định của pháp luật.


2. Nhiệm vụ sở kế hoạch đầu tư tỉnh bình dương

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

2.1 Trình UBND thành phố:

Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của Nhà nước, của thành phố và phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Dự thảo quyết định việc phân công, phân cấp quản lý về các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho các sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định;

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; tham gia góp ý dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện;

2.2 Trình Chủ tịch UBND thành phố:

Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương theo quy định của pháp luật;

Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch vè đầu tư ở địa phương, trong đó có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố, những vấn đề có liên quan đến việc xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội của thủ đô;

2.3 Về quy hoạch và kế hoạch;

Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố, tổng hợp kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương, trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt;

Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách cho các đơn vị; trình UBND thành phố cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển; các cân đối chủ yếu về kinh tế – xã hội của thành phố như tái chính, ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn viện trợ và hợp tác đầu tư nước ngoài;

Tổng hợp kiến nghị của Sở, Ban, ngành và lập báo cáo trình UBND thành phố về danh mục các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố cần lập quy hoạch, trình UBND thành phố xem xét, quyết định;

Trình UBND thành phố quyết định danh sách hội đồng thẩm định đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố, Hội đồng thẩm định đối với quy hoạch tông thể phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển sản phẩm chủ yếu, trình UBND thành phố quyết định; tham gia góp ý kiến đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố;

Tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch hàng năm từ các Sở, ngành UBND cấp huyện, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố;

Tổng hợp và báo cáo UBND thành phố tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm; đồng thời, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung, cân đối kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố khi cần thiết; 

Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, các dự án trọng điểm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố và kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành một số lĩnh vực thực hiện kế hoạch được UBND thành phố giao;

2.4 Về đầu tư trong nước và nước ngoài:

Trình và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố danh mục các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các chương trình hợp tác đầu tư cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu; bố trí cơ cấu vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, phân bố và tổng hợp danh mục dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý;

Phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định nguồn vốn và phương án phân bổ vốn sự nghiệp đầu tư. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ tín dụng nhà nước, vốn góp cổ phần và liên doanh của Nhà nước;

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, Ban, ngành có liên quan giúp UBND thành phố giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu, các chương trình dự án khác do thành phố quản lý;

Thẩm định các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và các dự án thuộc phạm vi được ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện;

Chủ trì, tổ chức thẩm tra các dự án đầu tư vốn trong nước và nước ngoài, trình UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định;

Làm đầu mối giúp UBND Thành phố quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn thành phố theo quy định của phát luật. Tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài;

Xây dựng chương trình, đề án xúc tiến đầu tư, trình UBND thành phố; đồng thời tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn, hướng dẫn thủ tục đầu tư trên địa bàn sau khi chương trình, đề án được phê duyệt;

2.5 Về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO):

Là cơ quan đầu mối vận động, thu hút, điều phối, quản lý nguồn ODA và NGO của tỉnh Bình Dương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố về việc sử dụng nguồn ODA và NGO;

Là cơ quan đầu mối điều phối, quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách của tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài;

Chủ trì theo dõi và đánh giá các chương trình dự án ODA và NGO; là đầu mối xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị UBND thành phố quyết định về các vấn đề có liên quan tới việc thực hiện các chương trình, dự án ODA và NGO có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp báo cáo về việc sử dụng ODA và NGO theo quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố;

2.6 Về quản lý đấu thầu và giám sát đầu tư:

Chủ trì thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu các dự án thuộc phạm vi được ủy quyền;

Chịu trách nhiệm thường xuyên thanh tra, kiểm tra, tổng hợp báo cáo thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố;

Hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các cấp, các đơn vị trực thuộc, các dự án được UNBD thành phố phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp dưới;

2.7 Về phối hợp quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất:

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan thẩm định, trình UBND thành phố quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn để UBND thành phố trình Chính phủ, thủ tướng Chính phủ;

Phối hợp với Sở Công thương trình UBND thành phố quy hoạch phát triển và cơ chế quản lý đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố;

2.8 Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và kinh tế hợp tác xã:

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành của thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước theo phân cấp của UBND thành phố; xây dựng cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phàn kinh tế trên địa bàn thành phố; tổng hợp tình hình phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố;

Tổ chức thự hiện công tác đăng ký kinh doanh đối với các đối tượng trên địa bàn thành phố theo quy định của Nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho cơ quan chuyên môn quản lý về kế hoạch và đầu tư cấp huyện; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý các vi phạm sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của Nhà nước và thành phố;

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành đề xuất mô hình quản lý, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố; tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn; 

Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ké hoạch và đầu tư trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện;

Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố;

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cùa đơn vụ sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương theo quy định của pháp luật;

Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định;

Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện chương trình cải cách hành chính đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở theo mục tiêu và nội dung cải cách hành chính của Trung ương và thành phố;

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực ngành kế hoạch và đầu tư thành phố;

Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố;

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2.9 Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND thành phố giao.

3. Phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư tỉnh bình dương

Phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương chính là nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 4 Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

  

 • Điện thoại: (0274) 3822926 Fax: (0274) 3825.194
 • Email: sokhdt@binhduong.gov.vn
 • Website: http://sokhdt.binhduong.gov.vn/ 

3.1  Các nội dung đăng ký doanh nghiệp tại sở kế hoạch đầu tư

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
 • Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
 • Giải thể doanh nghiệp
 • Thông báo mẫu con dấu
 • Công bố thông tin doanh nghiệp
 • Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký doanh nghiệp xã hội
 • Cấp đổi từ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng.

3.2 Cách nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch đầu tư

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Người nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, cần đi đến trụ sở cơ quan này tại: Tầng 4 Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Các bạn tham khảo.

a) Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên thành lập công ty hoặc người đại diện ủy quyền theo ủy quyền.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Trên đây là bộ hồ sơ chung khi thành lập công ty. Sau đó, tùy vào từng loại hình công ty, bạn có thể bổ sung những hồ sơ quan trọng sau đây:
 • Công ty tnhhĐiều lệ công ty tnhh và Danh sách thành viên công ty tnhh
 • Công ty cổ phần: Điều lệ công ty cổ phần và danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Công ty hợp danh: Điều lệ công ty hợp danh và danh sách thành viên sáng lập.

b) Các bước thành lập công ty

Bạn có thể tự đăng ký thành lập công ty hoặc sử dụng công ty dịch vụ thành lập công ty. Mỗi cách sẽ có những ưu và nhược điểm riêng.

+Trường hợp 1: Bạn trực tiếp đi đăng ký

Nếu bạn là người trực tiếp đăng ký thành lập công ty thì phải thực hiện theo đúng quy trình các bước dưới đây:

Bước 1: Xác định và chuẩn bị thông tin đăng ký thành lập công ty như mã ngành nghề, loại hình doanh nghiệp, xác định vốn đăng ký thành lập, địa điểm kinh doanh, người đại diện pháp luật…

Bước 2: Soạn thảo và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo hồ sơ thành lập công ty đã chia sẻ bên trên.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nộp qua cổng đăng ký thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Bước 4: Chờ xử lý hồ sơ. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép kinh doanh.

Bước 5: Sau khi nhận chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện việc công bố thông tin lên công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục đúng quy định.

Bước 6: Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu của công ty. Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014.

Bước 7: Thực hiện kê khai và đóng thuế môn bài cho công ty

Bước 8: Đăng ký phương pháp kê khai và nộp các loại thuế cho còn lại.

Bước 9: Mở tài khoản ngân hàng giao dịch cho công ty

Bước 10: Đăng ký sử dụng hóa đơn và phát hành hóa đơn VAT

Bước 11: Thực hiện thiết kế biển hiệu và treo biển tên tại trụ sở công ty

Bước 12: Hoàn tất các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động (nếu có lao động)

Các cá nhân, tổ chức tự do đăng ký thành lập công ty. Khi tự đăng ký, bạn sẽ nắm rõ quy trình, đồng thời có thể linh hoạt chỉnh sửa hồ sơ theo quy định pháp luật một cách nhanh chóng (nếu có). Tuy nhiên, nếu bạn không có kinh nghiệm và chuyên môn thì sẽ mất nhiều thời gian, chi phí, công sức khi thực hiện thủ tục thành lập công ty trọn gói như trên.

Do đó, giải pháp hỗ trợ giúp các cá nhân, tổ chức vừa đảm bảo 100% thành lập công ty thành công, nhanh chóng, và vừa tiết kiệm thời gian và chi phí là sử dụng dịch vụ thành lập công ty.

+ Trường hợp 1:Bạn sử dụng dịch vụ thành lập công ty

Khi sử dụng dịch vụ công ty, quý khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau đây.

 • Được tư vấn thành lập doanh nghiệp với đầy đủ mọi thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thành lập.
 • 100% thực hiện thủ tục thành lập công ty thành công một cách nhanh chóng.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho quy trình các bước thành lập công ty.

Do đó, dịch vụ thành lập công ty được các cá nhân, tổ chức luôn ưu tiên và lựa chọn hiện nay. Tuy nhiên, quý khách hàng cần lưu ý phải lựa chọn một đơn vị thành lập công ty thật có tâm, uy tín và trách nhiệm để đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục thành lập công ty trọn gói.

4. Danh sách công ty dịch vụ thành lập công ty tại bình dương

Dịch vụ thành lập công ty sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục thành lập công ty. Việc sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ được đơn vị cung cấp thay mặc quý khách hàng thực hiện hết các thủ tục đăng ký kinh doanh, sau thời gian 3-5 ngày, quý khách hàng sẽ có ngay giấy phép kinh doanh. 

Kênh thương hiệu, xin chia sẽ thêm danh sách các công ty cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại bình Dương.

4.1 Công ty Hoàng Nam.

 •  Địa chỉ:35/5C5 Đường N13, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương
 • Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 9:00 - 17:30
 • Hotline:091.888.3179 - 0868.112.114 - 0902.973.730

4.2 CTCP DỊCH VỤ QUYẾT THẮNG

 • 0937.564.114- 0937.144.433
 • dichvu@quyetthanggroup.vn
 • Địa chỉ: Số 102, Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Thuận An, Bình Dương

4.3 Công ty TNHH K.T Bình Dương

 • Địa chỉ: Số 87 Huỳnh Văn Cù, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: 0915 797 954 Mr Trí.
 • Email: dkkd.org@gmail.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ketoanbinhduong/

>> Các bạn xem thêm sở kế hoạch đầu tư tỉnh tây ninh

Trên đây là những thông tin về sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương, hi vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. 

Biên tập: khoatrinh

TIN TỨC LIÊN QUAN